สยามนิวตร้า(siamnutra) ผู้นำทางนวัตกรรมแห่งอาหารสุขภาพ ซุปเปอร์โฟร์แรค,super4rac,สลิมทิพย์,slymtips,โกลว์เจน,glow gen,กาแฟโฟร์แรค,4rac coffee,สยามนิวตร้า
.:: โอนเงินก่อนบ่าย 3 ส่งสินค้าทุกวัน จันทร์-เสาร์นะคะ โอนเงินแล้วเก็บสลิปไว้ จนกว่าจะได้รับสินค้า ทางเราส่งสินค้าโดยบริษัทนิ่มซี่เส้ง ส่งถึงมือท่านภายใน 1-3 วันแล้วแต่ระยะทางจ้า::.
 


    GMP ซึ่งย่อมาจาก Good Manufacturingand Practice เป็นระบบการบริหารจัดการโรงงานผลิต
ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดยมีการใช้มาตรฐาน GMP กับ โรงงานผลิตอาหารยาและอื่นๆอีกมากมาย
ซึ่งโดยหลักการของมาตรฐาน GMP นั้น จะมุ่งเน้นที่จะควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาดของ
โรงงานอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิตรวมไปถึงสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และยังครอบคลุมไปถึง
การใช้อุปกรณ์และเทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความเชื่อถือได้และปลอดภัยที่จะใช้ในการผลิต
สินค้า โดยเฉพาะอาหารและยา
      หัวใจของระบบการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐาน GMP คือระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
  กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเอกสารเหล่านี้จะถูกตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างใกล้ชิดและเฝ้า
  ระวังไม่ให้เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้วางไว้หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิด
  ขึ้นในกระบวนการผลิตใดๆ ก็สามารถที่จะสืบย้อนกลับเข้าไปถึงตัวสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานโดย
  ง่ายจากนั้นจึงสามารถวางแผนจัดการกับสินค้าในแต่ละกรณีได้อย่างเหมาะสม
  เพื่อการผลิตสินค้าที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานสูงสุด บริษัททาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด
  ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP จากทาง SGS (Thailand) Limited Systems
  & Services Certification หมายเลข TH07/0275GM ตั้งแต่ 04 May 2007

      สำหรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ Q Brand นั้น ก็สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไทย ตระหนักและเล็งเห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากเป็นอันดับ ต้นๆของโลกจึงได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานเพื่อ
ให้ผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่ามีความปลอดภัยสูงมีการรับประกันคุณภาพ
ตลอดกระบวนการผลิตซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคทั้งในแต่ นอกประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
      และเพื่อให้การรณรงค์มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันรัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำเครื่อง
  หมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Q Brand มอบ ให้ กับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบระบบและมีมาตรฐานในการผลิตตามที่ได้วางไว้และเพื่อ
  เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐและยกระดับการผลิตสินค้าอาหารของประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ บริษัททาโกฟู้ดส์
      HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point ซึ่งเป็นระบบการ วิเคราะห์
  อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่ง HACCP เป็นระบบการจัดการ
  เพื่อความปลอดภัยของอาหารโดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ ต้องควบคุม(CCP) ของการผลิต
  ซึ่งระบบดังกล่าวผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยตลอดในวงจร
  ของโซ่อาหารตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเพื่อสร้าง
  ความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังลดการกีดกันทางการค้าของประเทศ
  นำเข้าอีกด้วย ระบบHACCP ยึดหลักเกณฑ์ตามโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
  (Codex) ซึ่งสามารถป้องกันอันตราย หรือสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมีและกายภาพของอาหาร
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเน้นการควบคุมพนักงานและหรือเทคนิคการตรวจติดตามอย่าง
  ต่อเนื่องที่จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและลดความสำคัญของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย
      และเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าของเรามีความปลอดภัยสูงสุดบริษัททาโกฟู้ดส์ อินดัสทรี
   จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต HACCP จากทาง SGS (Thailand) Limited Systems
  & Services Certification หมายเลข ตั้งแต่ 4th June 2007

   
 
Copyright © 2009, business2rich. All rights reserved.
 
g